مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

سوال ها یا  فرضیه های پژوهش :

فرضیه های پژوهش :

الف ) فرضیه اصلی: آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

ب) فرضیه های فرعی :

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

 

1-  8- جامعه آماری :

پژوهش حاضر در بین کل دبیران مقطع (دوره دوم )متوسطه نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته می باشد. که در کلاس های آموزشی شرکت کرده اند و تعداد آنها   320  نفر می باشدو به این دلیل که منطقه هجده تهران از مناطقی می باشد که تعداد مدارس آن نسبت به سایر مناطق شهر تهران از پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی مناسب تری بر خوردار می باشد و تعداد مدارس آن متوسط رو به بالا می باشد این منطقه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده می باشد.

 

1-9 –  بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

در این پژوهش از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به اندازه گیری نمونه پرداخته ایم.زیرا نمونه آماری شامل دبیران مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران( زن و مرد )می باشد.که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول جامعه محدود حدود  175نفر برآورده شده می باشد.

 

1-10- روش پژوهش :

از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی می باشد.

 

 

 

1-11 قلمرو پژوهش :

1- قلمرو مکانی پژوهش :

این پژوهش در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش  شهر تهران انجام می شود .

2- قلمرو زمانی پژوهش :

زمان انجام پژوهش فروردین1393 لغایت مهر ماه سال 1393و قلمروی زمانی پژوهش؛ زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه  در ماه مهر 1393می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد