مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

تئوریهای رهبری

مطالعات رهبری را از آغاز تا کنون به چهار دسته تقسیم می کنند:

1.تئوری های شخصیتی رهبری

2.تئوری های رفتاری ،رهبری

3.تئوری های اقتضایی

4.تئوری های جدید رهبری

2-10-1 تئوری های شخصیتی رهبری

مطالعه صفات رهبری سلسه مطالعات گسترده ای را از سال 1920-1950 در بر می گیرد .

طرفداران این مطالعات عقیده دارند که رهبران موفق دارای تعدادی ویژگی های برجسته شخصیتی هستند که از آنها رهبران موفق ساخته می باشد (هرسی وبلانچارد ،1997،ص420).

ابداع،ابتکار،انعطاف پذیری ،آگاهی شغلی ،توانایی شتاختی ،اعتماد به نفس وثبات عاطفی ،صداقت وتمامیت ،انگیزش رهبری،توفیق طلبی ،بلند پروازی ، کار مایه ،سماجت ونوآوری از صفات مهم این نوع رهبری می باشد (کریک پاتریک ودیگران ،1991،ص 49).

به چند دلیل عمده مطالعات فوق نتوانست الگوی موثر رهبری را انتخاب کند:

-نتایج این مطالعات با یکدیگر تناقض داشت (رابینز،1991،ص 598).

-عده ای بودند که این ویژگی ها را داشتند .اما رهبر موفقی نبودند (هرسی وبلانچارد،1977،ص 430).

-لیست این ویژگی ها به قدری طولانی  بود که اعتبار خودش را از دست داد.(رابینز،1991 ،ص599).

2-10-2 تئوری های رفتاری،رهبری

این مطالعات از مجموع فعالیت های مربوط به رهبران ومدیران سازمان ها ،به گونه کلی رفتار رهبران را به دو دسته تقسیم می کند:

2-10-2-1رفتار گرایی

رهبرانی که از طریق اهمیت دادن به کار می خواهند به اهداف سازمان بریند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد