عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

مدل کانال رهبری(شایستگی مدیران)

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ شایستگی[1]

شایستگی­ها، به رفتارهای قابل بروزی تصریح دارد که برپایه دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگی­های فردی شکل می­گیرند و یک فرد برای انجام موفقیت­آمیز نقس خود بایستی از آن­ها برخوردار باشد(فالمر و کانگر،1387) بویاتزیس[2] (1982) مدعی می باشد عملکرد  موثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگی­های شخصی می باشد و این ویژگی­های را بعنوان شایستگی تعریف می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین، شایستگی را می­توان به عنوان نتیجه بکار بردن دانش و مهارت به گونه مناسب تعریف نمود. به تعبیری دیگر شایستگی، مهارت، دانش وبعد از مقاله لاولر(1994) اهمیت شایستگی در سازمان­ها بسیار گسترش پیدا نمود. وی سیر تحولی سازمان ها، از سازمان­های بر اساس تحلیل شغل، به سازمان­های بر اساس شایستگی را مطالعه نمود؛ به گونه­ای که امروز تعداد وسیعی از سازمان ها، روش­های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی را به کار می­برند. با وجود کاربرد آن به روش­های متفاوت ،به نظر می رسد شایستگی­ها از لحاظ مفهومی نیاز به تفسیر و تبیین دارند . به بیانی دیگر شایستگی، ترکیبی از مهارت­ها، دانش و توجه­ها بجای توانایی­ها آمده می باشد. فرهنگ آکسفورد (2003) شایستگی را بعنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه تعریف می­کند. شایستگی مجموعه­ای از دانش، مهارت و توانایی­ها در یک شغل خاص می باشد که به شخص اجازه می­دهد به موفقیت در انجام وظایف دست یابد همان گونه که نظاره می­گردد این تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفه­های شایستگی افزوده می باشد .

بویاتزیس(1982) معتقد بود که تست هوش، نمرات و رتبه و رویکردهای تحلیلی مشاغل سنتی در گزینش کارکنان ـ به مقصود پیش بینی عملکرد مشاغل ـ  نادیده گرفته شده می باشد، مک کللند، هم­چنین تست های مربوط به شایستگی را پیشنهاد می­کند، اگر چه این پیشنهادها در کاربرد و روان­شناسی سازمانی بحث برانگیزند، شایستگی، مشتمل بر خصوصیات دربرگیرنده یک فرد می باشد که وی را برای عملکرد بالاتر در شغل، تأثیر یا موقعیتی که به وی داده شده می باشد توانا می­سازد. مدل «کوه یخ» که در شکل 1نشان داده شده می باشد ،سطوح مختلف شایستگی را نشان می­دهد. شایستگی­های مدیریتی، شبیه کوه یخی هستند که بخش اعظم آن در زیر آب قرار دارد و بخش کوچکی  از آن به مثابه مهارت و دانش در قله آن قرار گرفته و سر از آب برآورده­اند. عناصر در برگیرنده شایستگی­ها، کم­تر قابل نظاره هستند. اما به گونه گسترده رفتار ظاهری را کنترل و هدایت می­کنند. تأثیر اجتماعی و خویشتن شناسی در سطحی از آگاهی فرد وجود دارند، لکن صفات اختصاصی وانگیزه­ها که در سطح زیرین کوه یخ هستند که در آب قرار دارد و در اعماق وجود فرد جا گرفته­اند(به نقل از بردبار و همکاران،1391، 92).

[1] competency

[2] Boyatzis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ـ اهداف پژوهش:

1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :

تعیین وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:

1 ) تعیین اثر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

2 ) تعیین اثر مولفه شخصی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

3 ) تعیین اثر مولفه ارتباطات بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

4 ) تعیین اثر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

5 ) تعیین اثرمولفه رهبری بر وضعیت  جانشین­پروری در شرکت نفت

6 ) تعیین اثر مولفه نتیجه­مداری بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران  با فرمت ورد