عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

اهداف پژوهش

1-4-1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

1-5 سوال های پژوهش

1-ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه می باشد؟

2-ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه می باشد؟

3- ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه می باشد؟

4- ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه می باشد؟

5- ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه می باشد؟

6- ارتباط بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه می باشد؟

1-6 فرضیه های پژوهش

1-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها ارتباط معناداری هست.

2-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با سن آنها ارتباط معناداری هست.

3-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها ارتباط معناداری هست.

4-بین بهره گیری مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آنها ارتباط معناداری هست

5-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد ارتباط معنا داری هست.

6-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی ارتباط معنا داری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد