عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

فرضیه­های پژوهش:

1 ـ 6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی :

مولفه­های مدل شایستگی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

1 ـ 6 ـ 2 ـ فرضیه­های فرعی:

1 ) مولفه عقلایی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

2 ) مولفه شخصی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

3 ) مولفه ارتباطات، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 ) مولفه تعاملی، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

5 ) مولفه رهبری، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

6 ) مولفه نتیجه­مداری، بر وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت اثرگذار می باشد.

1 ـ 7 ـ روش پژوهش

بطور کلی پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع­آوری داده­ها، یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نظر شیوه اجرا میدانی (پیمایشی) می­باشد. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی می باشد و به قصد کاربرد نتایج یافته­هایش برای حل معضلات خاص درون سازمان­ها انجام می­گردد و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل ومشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست، پس هدف از پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد، لذا پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد.

1 ـ 8 ـ جامعه آماری وحجم نمونه

جامعه­آماری این پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت نفت استان تهران می­باشند که تعداد آن ها 80 نفر می باشد که پرسشنامه این پژوهش بصورت سرشماری بین آنها توضیع گردید و تعداد 66 پرسشنامه عودت داده گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ـ اهداف پژوهش:

1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :

تعیین وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:

1 ) تعیین اثر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

2 ) تعیین اثر مولفه شخصی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

3 ) تعیین اثر مولفه ارتباطات بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

4 ) تعیین اثر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

5 ) تعیین اثرمولفه رهبری بر وضعیت  جانشین­پروری در شرکت نفت

6 ) تعیین اثر مولفه نتیجه­مداری بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران  با فرمت ورد