عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1-                   تعاریف مدیریت دانش

همانگونه که عنوان گردید مدیریت دانش،مفهومی پیچیده و ((مدیریت دانش،فرآیندی می باشد که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)و توزیع و انتقال دانش،مهارت هایی را کسب می کنند))(malhotra,2000,p209).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استیو هالس[1](2001) مفهوم مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده،اطلاعات و دانش مطرح می سازد.وی معتقد می باشد که مشکل اصلی در زمینه مدیریت دانش این می باشد که سازمان ها نمی دانند که چگونه داده را به اطلاعات واطلاعات را به دانش تبدیل کنند.لذا بسیاری از سازمان ها در حد مدیریت داده و مدیریت اطلاعات باقی مانده اند.هالس،مدیریت دانش را فرآیندی می داند که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و هم چنین قادر خواهد بود،دانش کسب شده را به گونه ای مؤثر در تصمیم های خود به کار گیرند(( Hales,2002,pp 2-8.

هاینس[2] مدیریت دانش را فرآیندی می داند که مبتنی بر چهار رکن می باشد:

1.محتوا:که به نوع دانش (عیان یا نهفته بودن)مربوط می گردد.

2.مهارت:دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش.

3.فرهنگ:فرهنگ سازمان بایستی مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.

4.سازماندهی:سازماندهی دانش های موجود(Haines,2001,p12).

 

کارل ویگ[3])2002) معتقد می باشد که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرآیندهای لازم برای شناسایی و جذب داده،اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامات سازمان و افراد.

«مدیریت دانش فرآیندی می باشد که به وسیله آن سازمان ها در زمینه یادگیری،کدگذاری دانش،توزیع و انتقال دانش،کسب مهارت می کنند»(Malhotra,2000.p18).

 

1-1-2- اهمیت و ضروریت مدیریت دانش

دانش همواره مهم بوده و هست،اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده می باشد و آن ناشی از  اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد.تئوری پردازان بزرگ اقتصادی ، تجارت دانش را به عنوان مزیت رقابتی نهایی برای سازمان های جدید و کلید پیروزی آنها اظهار کرده اند و استدلال می کنند که دانش تنها منبعی می باشد که مشکل یا حتی غیر ممکن می باشد که تقلید و کپی گردد.مالک آن دارای یک کالای منحصر به فرد و فی نفسه می باشد.بدیهی می باشد چنین منبعی بایستی محافظت،به سازی و اداره گردد و از هر تکنیک و روشی که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند،بهره گیری گردد و از اداره آن به وسیله شانس جلوگیری گردد(عدلی،1384،ص47).

اصل اقتصادی،منابع طبیعی،نیروی کار و …. سرمایه به حساب نمی آیند.منابع اقتصادی دانش بوده و خواهد بود(Druker,1993,p3).

[1]– Steve Hales

[2] -Troy Haines

[3]–  karl wiig

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد