عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 روش پژوهش :

از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی می باشد.

 

 

 

1-11 قلمرو پژوهش :

1- قلمرو مکانی پژوهش :

این پژوهش در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش  شهر تهران انجام می شود .

2- قلمرو زمانی پژوهش :

زمان انجام پژوهش فروردین1393 لغایت مهر ماه سال 1393و قلمروی زمانی پژوهش؛ زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه  در ماه مهر 1393می باشد.

3- قلمرو موضوعی پژوهش:

در قلمروی منابع انسانی و رفتار سازمانی می باشد.

 

1-12- ابزار گرد آوری داده ها:

اساس کار در این پژوهش جمع آوری اطلاعات بر اساس شاخص های مشخص شده در مدل پژوهش می باشد که از طریق پرسشنامه بعمل می آیدو اطلاعات مورد نظر از کارشناسان سازمان که آموزش دیده اند جمع آوری خواهد گردید .

مبانی نظری پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و جستجوی کامپیوتری در خصوص جدیدترین مقالات نوشته شده در زمینه پژوهش گرد آوری گردید و از پرسشنامه جهت تائید و یارد فرضیه ها بهره گیری گردید.

1- 13 -تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

1- تعریف مفهومی عملکرد[1]:

آن چیز که که فرد به عنوان وظیفه در شغل خود انجام می دهد. (الوانی ، شمس السادات ،1383،ص284 )

تعریف عملیاتی عملکرد:

تعریف عملیاتی عملکرد در این پژوهش عبارتست از فراهم آوردن اطلاعات درمورد ی دانش شغلی ، مهارت شغلی ، رفتار سازمانی ، کارایی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش می باشد.

2- عملکرد شغلی: عبارتست از بازده و نتیجه بدست آمده از کار افراد در ارتباط با عملی که انجام میدهند.( میچل ،1377، ص 63)

3-ارزیابی عملکرد[2]: سنجش و ارزیابی عملکرد فرد در شغل خود که با در نظر داشتن استانداردهای خاص انجام می گیرد و توانایی او را در کار نشان می دهد .(الوانی ، شمس السادات ، 1383، ص 284 )

4-تعریف مفهومی دانش[3]:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانش عبارت می باشد از معانی (ارتباط ) اطلاعات و واقعیت هاست که آدمی برای نتیجه گیری در دسترس دارد.( رضائیان ،علی ، 1390 ، ص 76 ).

تعریف عملیاتی دانش شغلی :

در این پژوهش مقصود از دانش شغلی ، افزایش معلومات ، شناخت قوانین و مقرارت حیطه شغل،بهره گیری درست از منابع اطلاعاتی می باشد.

5- انتقال دانش : دانش ترکیبی سازمان یافته از ایده ها ، قوانین ، رویه ها و اطلاعات می باشد .( تدبیر ، خرداد 84 ، شماره 145 ) .

   1-performance

 

  1. Performance appraisa

2-knowledge

3-Efficiencey

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه