عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

1 فرضیه  اصلی

مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی .

1-5-2 فرضیه فرعی

1- سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان تاثیر  دارد.

2- سبک رهبری برفرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر  دارد.

3- رویکرد یادگیری بر فرهنگ  یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.

4- رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر  دارد.

5- فرهنگ یادگیری  سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر  دارد.

6-رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی مؤثر می باشد.

7-فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی مؤثر می باشد

8-فرهنگ یادگیری  سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی مؤثر می باشد..

9-سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری توان تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان را دارند.

1-6-تعاریف  متغیرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-1  تعریف نظری ومفهومی متغیر ها :   

فرهنگ یادگیری سازمانی : فرهنگ یادگیری سازمانی می تواند به عنوان ادغام آموزش و فرهنگ سازمانی تفسیر شده می باشد.

فرهنگ سازمانی به عنوان مفهوم جامعی می باشد که اعتقادات ،ایدئولوژی ،سنت ،هنجار ،رسوم ،دانش وفناوری را در بر می گیرد.فرهنگ سازمانی یک عامل اصلی می باشد که رفتار سازمانی واعضای آن را تحت تاثیر قرار می دهد.(رضایی دولت ابادی وهمکاران ،1390،ص 2) .

عملکرد شغلی : موتویدلو، بورمن و اشمیت[1] (1997) اظهار نمودند که بعنوان یک ساختار ،عملکرد شغلی  رفتاری می باشد دارای یک مولفه قابل سنجش،  رفتاری که می توان آنرا از بعد مثبت یا منقی بودن بر روی اثربخشی فردی یا سازمانی ارزیابی نمود (موتویدلو، بورمن و اشمیت،1997،به نقل از مومن زاده 1393).

رویکرد یادگیری: رویکردهای یادگیری، فعالیت ها ی ، ذهنی ای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به  کار می برند تا بتوانند به  گونه مؤثرتری در دریافت، سازمان دهی، یا به  خاطر آوردن اطلاعات از آ نها بهره گیری نمایند.(نجات وهمکاران ،1390، ص 23)

سبک رهبری:به ساختار نیاز اساسی رهبر بر میگردد در وضعیت های بین شخصی مختلف رفتاررا بر می انگیزد .در حقیقت ، سبک رهبری عبارت می باشد از خصوصیات شخصیتی می باشد؛یک نوع پایداری از رفتار رهبر را تبیین می دهد.(هوی ومیسکل،1382،ص541).

[1] Schmit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد