عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

عدالت توزیعی

عدالت توزیعی بیانگر احساس رعایت انصاف از آن چیز که بین افراد توزیع می گردد می باشد(Ambrose.2002:806).

عدالت مراوده‌ای

عدالت مراوده ای بیانگر کیفیت تعاملات بین فردی تصمیم گیرندگان سازمانی با کارکنان در هنگام اجرای رویه های سازمانی می باشد(Ambrose.2002:806).

عدالت رویه‌ای

عدالت رویه ای بیانگر رویه هایی می باشد که از طریق آنها این پیامدها تخصیص می یابند و برپایه عدل و انصاف می باشد(Ambrose.2002:806).

تعریف عملیاتی متغیرها

کیفیت زندگی کاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای مطالعه این متغیر از سوالات 1 تا 21  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق اندازه کیفیت شرایط کاری کارمندان و تسهیلات و ملزومات لازم برای بهبود محیط کاری آنان بهره گیری شده می باشد.

رهبری تحول گرا

برای مطالعه این متغیر از سوالات 36 تا 51  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق نفوذ و ترغیب کارکنان توسط رهبران سازمان بهره گیری شده می باشد.

عدالت توزیعی

برای مطالعه این متغیر از سوالات 22 تا 26  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق احساس رعایت انصاف در توزیع پرداخت حقوق و دستمزدها بهره گیری شده می باشد.

عدالت مراوده‌ای

برای مطالعه این متغیر از سوالات 27 تا 35  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق تعاملات و ارتباطات بین کارکنان بهره گیری شده می باشد.

 

8) قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی  : قلمرو موضوعی  پژوهش مطالعه ارتباط رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی می باشد و درحوزه مدیریت رفتار و مدیریت دولتی قراردارند.

قلمرو مکانی :قلمرو مکانی پژوهش کارکنان جمعیت هلال استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی:قلمرو وزمانی پژوهش حاضر به مدت شش ماه در بازده زمانی خرداد ماه 1393 تا دیماه 1393 انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  3. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  4. سنجش ارتباط بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  5. سنجش ارتباط بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد