عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

روش وابزار جمع­آوری اطلاعات

روش جمع­آوریاطلاعات دراین پژوهش با در نظر داشتن توصیفی وتحلیلی بودن نوع پژوهش، ترکیبی می باشد از روش کتابخانه ­ای یا اسنادی (جهت جمع­آوری مباحث نظری) وروش میدانی (برای جمع­آوری اطلاعات بخش جامعه آماری). ابزار متناسب مورد بهره گیری برای روش کتابخانه­ای، فیش­برداری از کتابها، منابع، اسناد ومدارک موجود وابزار مناسب بکاررفته برای روش میدانی، پرسشنامه می­باشد.

1ـ 10 ـ قلمرو پژوهش

الف ـ قلمرو موضوعی: قلمروموضوعی این پژوهش مدیری منابع انسانی می باشد.

ب ـ قلمرو مکانی: از نظر مکانی پژوهش حاضر در شرکت نفت استان تهران  انجام شده می باشد.

ج ـ  قلمرو زمانی: از نظر زمانی پژوهش به گونه تقریبی در بازه زمانی 1 ماه (زمان توزیع پرسشنامه ) انجام شده می باشد. 

1 ـ 11ـ تعریف متغیرها و واژه­های کلیدی:

جانشین­پروری: مفهوم جانشین­پروری تصریح به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصددی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی شده و ازطریق برنامه ریزی متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند (سلاجقه و همکاران، 1391، 2).

مدل شایستگی مدیرانشایستگی به رفتارهای قابل بروزی تصریح دارد که بر پایه دانش، مهارت؛ توانایی و سایر ویژگی­های فردی شکل می­گیرد و یک­فرد برای انجام موفقیت­آمیز تأثیر خود بایستی از آن­ها برخوردار باشد. بویانزیس (1982) مدعی می باشد که عملکرد موثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگیهای شخصی می باشد و این ویژگی­ها را به عنوان شایستگی تعریف می­کند(بردبار و همکاران، 1391، 95) دولویکز[1] بر پایه سالها تجربه  در زمینه مدیریت ارزیابی و تجزیه و تحلیل­های شغلی، توانست چارچوب شایستگی مدیریتی خود را پایه­ریزی کند. این مدل شامل 40 ویژگی اصلی در 5 شاخه می باشد که بعدها او این 40 ویژگی را به 45 ویژگی افزایش داد و آن­ها را در 6 دسته اصلی تقسیم نمود. از بین این 45 عامل، 12 ویژگی به عنوان شایستگی­های برتر تلقی می­گردد که به­گونه مستقیم دررابطه با عملکرد مدیران عالی می باشد (همان،99).

مولفه­های مدل شایستگی رهبران:

عقلایی: مولفه عقلایی مدل شایستگی مدیران دولویکز شامل مواردی مانند؛ جمع آوری اطلاعات؛ حلیل مسائل؛ نفسیر عددی؛ قضاوت؛ قدرت نقادی؛ خلاقیت؛ برنامه ریزی ؛ آینده نگری؛ آگاهی سازی؛ آگاهی بیرونی؛ موزش مداری و افراد متخصص می­باشد( بردبار و همکاران،1391، 98).

ویژگیهای شخصی : مولفه ویژگی­های شخصی شامل مواردی همچون؛ انطباق پذیری؛ استقلال؛ صداقت؛ تحمل فشار؛ سازگاری؛ آگاهی از جزئیات؛ مدیریت خود و تغییر مداری می­باشد( بردبار و همکاران،1391، 98).

ارتباطات : مولفه ارتباط شامل شایستگی­هایی مانند توانایی خواندن؛ ارتباطات نوشتاری؛ شنیدن؛ اظهار شفاهی ؛ ارایه شفاهی می­باشد( بردبار و همکاران،1391، 98).

تعاملی : مولفه تعاملی شامل ویژگی­هایی مانند ؛ برخورد؛ قدرت نفوذ؛ حساسیت؛ انعطاف پذیری؛ برتری و مذاکره می­باشد( بردبار و همکاران،1391، 98).

رهبری: مولفه رهبری شامل شایستگی­هایی مانند؛ سازماندهی؛ توانمند سازی؛ ارزیابی؛ ایجاد انگیزه در دیگران؛ رشد و توسعه ی دیگران و رهبری می­باشد( بردبار و همکاران،1391، 98).

[1] Deluikse

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ـ اهداف پژوهش:

1 ـ 4 ـ 1 ـ هدف اصلی :

تعیین وضعیت مدیریت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

1 ـ 4 ـ 2 ـ اهداف فرعی:

1 ) تعیین اثر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

2 ) تعیین اثر مولفه شخصی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

3 ) تعیین اثر مولفه ارتباطات بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 ) تعیین اثر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

5 ) تعیین اثرمولفه رهبری بر وضعیت  جانشین­پروری در شرکت نفت

6 ) تعیین اثر مولفه نتیجه­مداری بر وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه وضعیت جانشین¬پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران  با فرمت ورد