تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1-               عوامل مؤثر در توفیق دانش

 • فرهنگ دانش محور
 • زیربنای سازمانی و فنی
 • طرفداری مدیریت ارشد
 • پیوند ارزشمند صنعت و اقتصاد
 • جزئی از فرایند گرایی
 • وضوح توجه و اظهار
 • ابزارهای انگیزشی مهم
 • سطوحی از ساختار دانش
 • راه های چندگانه انتقال دانش(بلیغی،1388،ص102).

 

1-1-2-               هویت،دانش،اعتماد و روابط اجتماعی

اهمیت اعتماد در این بافت های اجتماعی به همراه پیچیدگی مفهوم اعتماد تبیین بیشتری را در این مورد می طلبد.تحلیل هایی که در مورد مسئله اعتماد صورت گرفته نشان می دهد که از نظر تئوریکی کاملاً پیچیده بوده و جنبه های گوناگونی دارد پس،یکی از روش های اصلی تسهیل گسترش فرایند های دانش در بافت های کاری بین اجتماع، اقدام بهبود اعتماد بر پایه درک متقابل و روابط اجتماعی قوی تر می باشد(سیف الهی و داوری،1388،ص134-135).

 

1-1-3-            تقسیم بندی دانش سازمان

گراف[1] اظهار می دارد که با در نظر داشتن ویژگی های دانش سازمانی می توان آن را به دو بخش تفکیک نمود:

نخست،نوع بسیار عمومی دانش که «دانش ضمنی» یا«پنهان» نامیده می گردد و دومی دانشی می باشد که به صورت مستند درآمده و به آن « دانش صریح» یا«عیان»گفته می گردد.دانش ضمنی دانشی می باشد که بر مبنای دانش شخصی و بر پایه تجربیات فردی شکل گرفته می باشد و شامل عوامل ناملموس نظیر باورهای شخصی،دیدگاه ها و ارزش ها می گردد.فرآیند انتقال دانش ضمنی به دیگران،بسیار پر دردسر می باشد.اما دانش صریح عبارت می باشد از دانش ضمنی که در فرآیندی پردازشی،مستند شده و به صورت واضح در قالب زبان رسمی اظهار می گردد و به راحتی بین افراد به اشتراک گذاشته می گردد(graff.2003,p3).

چوی و لی[2] اظهار می کنند که دانش عیان به راحتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد،اما دانش ضمنی، در روحیه،روان و درک بشر ها نهفته می باشد.از این رو تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آن دشواری های خاص خود را دارد(choi,lee,2003).با در نظر داشتن تأثیر هر یک از این دو نوع دانش،عده ای از این منظر روش های به کارگیری مدیریت دانش در سازمان را به چهار دسته پویا،بشر محور،نظام محور و منفعل تقسیم کرده اند.در این دسته بندی،سطح دانش عیان ،به درجه نشان گذاری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز یک فرد بستگی دارد و همان حال سطح دانش ضمنی به سطح تقسیم دانش،از طریق نحوه ارتباط  میان افراد بستگی دارد(افرازه،1384،ص40).هدف اصلی از بکار گیری مدیریت دانش در سازمان تبدیل دانش ضمنی کارکنان به منزله منبعی مهم در تصمیم گیری و کوشش در مسیر دسترسی به دانش مدون،به مقصود دستیابی به اهداف سازمانی و سپس ،دانشی که صریح یا عیان نامیده می گردد(حقیقی،1389،ص33).نکته بسیار مهم در به وجود آمدن دانش بر مبنای اطلاعات این می باشد که نخست بایستی اطلاعات مورد ادراک قرار بگیرد تا بتوان در ساختار دانش از آن بهره گیری نمود(Graff,2003,p3).

[1]-Graff

[2]-Choi and Lee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف جزئی:

 1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
 2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
 3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد