عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

اصول سازماندهی محتوای آموزشی:

    ترتیب ارائه محتوا مرحله مهمی در فرآیند تدوین برنامه درسی تلقی می گردد . اگر محتوای آموزشی از تجریه وتحلیل شغل و وظیفه منتج شده باشد واضح می باشد که شغل و وظایف آن دارای ترتیب منطقی ولازم خواهد بود.

اصل اول : ترتیب محتوای آموزشی بایستی از مطالب ساده به طرف مطالب مشکل و پیچیده باشد .

اصل دوم : از کل به جزء حرکت کند . اغلب مردم با مفاهیم کلی آشناتر هستند تا مفاهیم جزئی . این امر به ویژه وقتی صادق می باشد که مفاهیم کلی را به آسانی می توان درک نمود .

اصل سوم : از یک روش سازماندهی رایج بهره گیری کنید . محتوای پاره ای از مطالب دارای یک نظم منطقی ذاتی و طبیعی می باشد و بایستی در ارائه محتوا ترتیب زمانی رعایت گردد .

اصل چهارم : مسیر حرکت از معلوم به طرف مجهول باشد. مربی و برنامه ریز آموزش بایستی ترکیب وترتیب محتوای آموزش را طوری تعیین کند که با معلومات فعلی فراگیران شروع گردد و به طرف دانش جدید حرکت کند .

اصل پنجم : بهره گیری از ترتیب عملکرد شغلی ؛ یعنی اینکه ترتیب آموزش طبق سیاق عادی انجام وظایف شغلی تنظیم گردد . ( ونتلینگ , 1375 ، ص 93)

2-1-17- روش های آموزش کارکنان :

روش به کلیه کوشش هایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسئولیت های شغلی خود می نماید (ابطحی ، 1379، ص 29)

در بحث از روش های آموزش می توان از دو دسته عمده شیوه هایی که در آموزش کارکنان کاربرد دارد نام برد :

2-1-17-1- روش های آموزش گروهی:

( کنفرانس ، سمپوزیوم ، سمینار ، فوریوم ، روش کارگاهی ، قضایای اداری ، روش تحریک مغزی ، شبیه سازی ، ایفای تأثیر ، بازی های مدیریتی ، روش کازیه ، آموزش حساسیت )

الف )کنفرانس [1]:اجتماع بین دو یا چند نفر که با بحث وتبادل نظر وبیان عقاید خود کوشش در حل مسائل و معضلات سازمان دارند.

ب) سمپوزیوم [2]: شیوه ای می باشد که در آن افراد دور هم جمع می شوند و به بحث ها وسخنرانی های گروهی کوچک در خصوص موضوعی خاص گوش فرا می دهندوسپس به پرسش از گروه کوچک سخنرانان می پردازند.

ج) سمینار[3]: افراد درمورد موضوعی خاص از نقطه نظرهای متفاوت بحث کرده وآن را تجزیه و تحلیل می کنند.درسمینارها معمولاً برقراری تفاهم و روابط غیررسمی حاکم می باشد.

1.conference

2.symposiu

3.seminar

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه