عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری:

در این بخش بایستی درمورد صحت ابزار سنجش با بهره گیری از روش تحلیل عاملی تاییدی[1] اطمینان حاصل کنیم.  این کار از طریق روش های پیشرفته آماری تحت عنوان روش های مدل یابی معادلات ساختاری[2] انجام می پذیرد. همچنین آزمون کردن مدل مفهومی پژوهش نیز به وسیله همین روش انجام می پذیرد. روش مدل یابی معادلات ساختاری، نوعی روش های رگرسیون چند متغییره خطی و غیر خطی می باشد که تعداد بیشماری روابط ( معادلات) را همزمان در نظر گرفته و با هم مورد آزمون قرار می دهد. بزرگترین مزیت این روش ها نسبت به سایر روش های کلاسیک آزمون مانند همبستگی، آزمون  رگرسیون و آزمون واکاوی واریانس این می باشد که در این روش ها فرض می گردد که سنجش تمام متغییرها (و مخصوصاً متغیرهای نظاره پذیر مانند سوالات پرسشنامه ) با خطا توام می باشد. این روش ها نه نتها خطا را به حساب می آورند، بلکه تاثیر آن را در برآورد پارامترهای مدل نیز مد نظر قرار می دهند و به همین خاطر تصویر دقیق تری از شرایط واقعی انجام و اجرای پژوهش را ایجاد می کند. امروزه این روش ها از کاملترین روش های آزمون  و برآورد در علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند(قاسمی،1389). مزیت دیگر این روش ها این می باشد که می توانند نه یک ارتباط ساده بلکه یک مدل نظری را به بوته آزمایش بگذارند و در مورد تایید یا رد شدن یک نظریه یا تئوری در یک مکان یا زمان خاص نظر بدهند.

مدل یابی معادلات ساختاری یکی از اساسی ترین روش های تحلیل ساختارهای پیچیده داده می باشد. بر اساس مطالعه هویل (1995و hoile) ، مدل یابی معادلات ساختاری، فرآیند آماری جامعی برای آزمون فرضیه مرتبط با روابط بین متغیرهای نظاره شده و نهفته[3] می باشد. زمانی که مدل برآورد می گردد، مولفه های (معیارهای) خوبی یا به اصطلاح نیکویی برازش[4] توسط نرم افزارهای مرتبط محاسبه می گردد و بر اساس این معیارها در مورد تایید یا رد مدل و همچنین  تایید یا رد تک تک روابط موجود در مدل تصمیم گیری می گردد.

اگر چه برای مدل یابی معادلات ساختاری معیارهای نیکویی برازش بسیار زیادی تدوین شده می باشد که گاهی با هم در یک راستا نیستند، اما بر اساس نظر لاوی (1998 و Lavee) دو معیار مطلق اندازه کای-اسکور (Chi-Square)  با علامت اختصاری (CMIN)به همراه اندازه معنیداری آن (p-value)، معیار مقدار مربعات باقیمانده های استاندار شده (RMSEA) به همراه مولفه نسبی نسبت کای اسکور به درجات آزادی(CMIN/DF) و شاخص خوبی برازش (GFI) و شاخص اصلاح شده آن (AGFI) از مهمترین مولفه های نیکویی برازش هستند.

[1]-Confirmatory factor analysis

[2]-structural equations Modeling(SEM)

[3]-Latent Variable

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]-Goodness Of Fit Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد