شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

2الگوی فیدلر:

فرد فیدلر که در همه جا به عنوان پدر نظریه مشروط رهبری مورد تکریم می باشد وبه وجود آورنده مدل مشروط رهبری می باشد (هرسی وبلانچارد ،1997،ص 222)؛در مدل خود چنین عقیده دارد که سه متغیر جایگاه نامساعد،جایگاه مساعد وموقعیت نیمه مساعد،بر روی یک بردار می توانند هشت ترکیب را به وجود آورند که به گونه کلی در مورد متغیر های اول ودوم تکلیف گرایی ودر مورد وجود متغیر سوم ،ملاحظه گرایی را توصیه می کنند.

2-10-3-3تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا:

نتایج یک پژوهشکر آمریکایی به نام جورج گرائن گویای ایم مطلب می باشد که رهبر طی جایگاه های خاص وبراثر فشارهای زمانه می کوشد تا با گروه کوچکی از زیر دستان اش یک ارتباط ای ویژه وغیر رسمی مستقر کند.اعضای این گروه مورد اعتماد هستند واز اختیارات ویژه ای بر خوردارند،در حالی که با بقیه اعضای سازمان طی یک ارتباط رسمی وقانونی برخورد می نمایند.(رابینز،1383،ص663).

تعدادی از محققین بر این عقیده هستند که این تئوری هم بر ارتباط دوسویه تکلیف گرایی ورابطه گرایی تصریح دارد که رهبر در شرایط متفاوت با افراد مختلف برخورد های متنوعی بروز می دهد .

2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری:

تنن بام و وران اشمیت در سال 1957 طی مقاله ای با عنوان “چگونگی انتخاب الگوی رهبری”در جمله هاروارد بیزنس رویو،یکی از اولین وبارزترین شیوه های اقتضایی رهبری را ارائه نمودند.(هرسی وبلانچارد ،1977،ص 649).بر خلاف گذشتگان که می پنداشتند در یک بردار که در نظر داشتن کا الزاما در رفتار رهبری اقتدار گر نمایان می گردد وتوجه به روابط در رفتار رهبری دموکراتیک بروز می کند ،ایشان در روی یک خط زنجیر ،حوزه وسیعی از شیوه ها را نمایش داده اند که از یک قطب با روش اقتدار طلبانه شروع وبا روش دموکراتیک در قطب دیگر ختم می گردد.

رهبر ،یکی از هفت رفتار رهبری ممکن بر روی زنجیره را بر اساس نیروهای که میان رهبر وپیرو وموقعیت هست بر می گزیند .

2-10-3-5 مدل سه بعدی اثربخشی رهبری :

این مدل رهبری که در مراکز تحقیقات رهبری ایالت اوهایواز سوی پاول هرسی وکنت بلانچارد ارائه شده می باشد .اصطلاحات “رفتار تکلیف گرا” و”رفتار ارتباط گرا” را طی یک ماتریس ارائه می کنند که چهار ربع اصلی شیوه رهبری این مدل نشان دهنده سبکهای مختلف رهبری می باشد.

در تعریف شیوه رهبری در این مدل آمده می باشد :الگوی رفتاری آن فرد هنگام نفوذ در فعالیت ها دیگران ،بر اساس برداشت دیگران از رفتار او.

در نهایت این چهار سبک اصلی بدین گونه نام گذاری شده اند.

سبک اول:تکلیف حداکثر ورابطه حداقل ؛

سبک دوم:تکلیف حداکثر ورابطه حداکثر؛

سبک سوم:تکلیف حداقل ورابطه حداکثر؛

سبک چهارم:تکلیف حداقل ورابطه حداقل

2-10-3-6مدل مشروط وروم ی تن :

این مدل از سوی دو محقق به نام ویکتور وروم وفیلیپ تین بر این تصور استوار گشته که متغیر های وضعی در حال تعادل با صفات شخصی ویژگی های رهبر،به نوعی رفتار رهبری می انجامد که می تواند در تاثیر سازمان موثر باشد .

فرایند تصمیم گیری رهبر در این مدل ،در یک درخت تصمیم که از هفت سوال پرسش Aتا Fتشکیل شده می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد