مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

  • درآمد

اهمیت درآمد به عنوان یک عامل در رفتار خرید مشتریان به خوبی در تئوری اقتصاد خرد مستند شده می باشد به گونه کلی افرادی که درآمد بیشتری دارند بیشتر خرج می کنند اما این به آن معنا نیست که همه بانک ها به گروههای ثروتمند توجه نمایند

 

تعاریف عملیاتی

  • موبایل بانک

برای اندازه گیری این متغیر از سوالات پرسشنامه بهره گیری می کنیم.

  • متغیرهای جمعیت شناختی

تمامی متغیرهای جمعیت شناختی با بهره گیری از سوالات پرسشنامه اندازه گیری می شوند.

1-9-دامنه پژوهش

یکی از شرایط موفقیت هر تحقیقی ،تعیین دامنه پژوهش میباشد زیرا که انجام پژوهش به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود لذا بایستی کوشش نمود که پژوهش را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود در اینجا به قلمرو پژوهش از سه بعد پرداخته میشود .

1-9-1 قلمرو موضوعی

قلمروتحقیق از نظرموضوعی مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی مربوط می گردد.

1-9-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش دربرگیرنده میباشد که اطلاعات مورد نیاز از کارکنان و کارشناسان این بانک جمع آوری شده می باشد .

1-9- 3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به داده های که از طریق پرسشنامه در سال 1393 از واحدهای نمونه جامعه آماری گرد آوری میگردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد