عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

مدل :     [1]   T. D. L. B

هیات هادی آموزش و بهسازی انگلستان ( 1992 ) که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینه های فعالیت های آموزش و بهسازی می باشد ، مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده می باشد .در این مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازی بیانگر حوزه های فرعی و فعالیت های هر یک شایستگی و مهارتی می باشد که آموزش T. D. L. B مطرح شده که به زعم حوزه های وآموزش گران بایستی از آن برخوردار باشند .

این الگو یک مرحله مهم را به مراحل اصلی آموزش و بهسازی افزوده می باشد . این مرحله پشتیبانی های اطلاعاتی وعملیاتی می باشد که تأثیر بسیار مهمی در پیشرفت سیاق کار و سطح آموزش و بهسازی در سازمان دارد .

الف – شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی :

1- شناسایی الزامات سازمانی

2-شناسایی نیازهای یادگیری افراد و گروه ها

ب – طرح ریزی استراتژی ها و برنامه های آموزش و بهسازی

1-  طراحی استراتژی ها و برنامه های آموزش و بهسازی در سطح سازمان

2-  طراحی استراتژی برای کمک به افراد و گروه ها

3- شناسایی الزامات سازمانی

4-  شناسایی نیازهای یادگیری افراد وگروه ها

5-  طراحی و تولید مواد آموزشی برای یادگیرنده

ج – ارائه فرصت های یادگیری , منابع و پشتیبانی

1-  اکتساب و تخصیص منابع برای اجرای طرح های آموزش و بهسازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ارائه فرصت های یادگیری و پشتیبانی لازم برای توانمند کردن افراد و گروه ها در

رسیدن به اهدافشان

د – ارزشیابی اثربخشی آموزش

1- ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازی

2-ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده

 

3- ارزشیابی موفقیت با در نظر داشتن گواهی عمومی

ه – پشتیبانی آموزش و بهسازی

1- کوشش ومشارکت برای پیشرفت آموزش و بهسازی

2- ارائه خدمات لازم برای پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازی

2-1-12-3 – مدل پارکر:

   مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر

  1. Training and Developmet Lead Body

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه