مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

بخش دوم: عدالت سازمانی

3-1) مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی می باشد که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن وابسته می باشد. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.  بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، روحی ه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه کوشش و فعالیت آنها را تنزل می دهد. بنا براین، رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن می باشد . پس مانند وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می باشد. رعایت عدالت به ویژه در بعضی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع  پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاءها و انتصاب ) برای کارکنان مهم می باشد . در فرایند توسعه رفتارهای عادلانه و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارها ی سازما نی و از آن جمله تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، رفتارهای مد نی سازما نی و رفتارها ی ضد تو لید و انگیزش کارکنان مهم می باشد (سید جوادین و همکاران،1387).

3-2) تاریخچه عدالت سازمانی

اولین تعاریف درمورد عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب می باشد. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط،شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری _ مهمترین اثر خود_ بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درمورد عدالت در فلسفه سیاسی قدیم می باشد. (مرامی ،۱۳8۸،ص۱۵) افلاطون در کتاب جمهوریت در پی این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ گردید ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینکه مفهوم عدالت چیست . به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می گردد که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن می باشد بپردازد،به همانگونه بشر عادل نیز انسانی می باشد که اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل )تحت فرمانروایی عقل ،متناسب باشند. (اخوان کاظمی 1389).

در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت می باشد. آیات الهی تصریح دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و اندازه دادیم تا عدالت را بر پا دارند(اخوان کاظمی 1389). بعثت پیامبران و تشریع ادیان به مقصود تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات بشر بوده می باشد تا آنجا که از رسول خدا (ص)نقل شده می باشد: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست».(اخوان کاظمی، 1382، ص73) به این ترتیب ملاحظه می گردد که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده می باشد. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  3. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  4. سنجش ارتباط بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  5. سنجش ارتباط بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد