عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی

یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن می باشد. زبان عربی برای بعضی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی می باشد. پس برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی هست که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت ،وسط، نصیب،حصه، اندازه، انصاف وغیره باشد. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده می باشد. اما آن چیز که در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر می باشد مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل می باشد(اخوان کاظمی،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عدالت در محیط  های کاری در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته می باشد                                      (ژانگ و همکاران[1]،2012). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت تأثیر مهمی را در سازمان اعمال می کنند و چگونگی برخورد با افراد ممکن می باشد که باورها و احساسات و توجه های افراد را تحت  تاثیر قرار دهد. به علت گستردگی پیامدهای رعایت عدالت، مطالعه اثرات درک از عدالت در سازمانها توجه بسیاری از محققان منابع انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی / صنعتی را به خود جلب کرده می باشد(بیش[2]،2007). عدالت سازمانی مربوط به دیدگاه کارکنان می گردد که آیا سازمان با آنها با عدالت برخورد می کند یا نه؟(الانین[3]،2011).

در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می گردد که در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. در یک رویکرد در صورتی یک اقدام عادلانه به حساب می آید که بیشتر افراد آنرا عادلانه ادراک نمایند. مطالعه درمورد عدالت سازمانی در سی سال اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته می باشد و مجموعه ای از تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی را در بر می گیرد. جالب آنکه موضوع عدالت سازمانی، یکی از پر ارجاع ترین موضوعات مطالعه سازمانی، در دهه های اخیر بوده می باشد(الوانی و پورعزت، 1390(.

الکساندر و راندرمن[4] ( 1997 ) تاکید می نمایند که احساس عدالت در سازمان به صورت مستقیم بر تمایل به جابجایی و ترک خدمت تاثیرگذار خواهد بود. گرین برگ[5] معتقد می باشد که ادراک عدالت سازمانی،

[1]  Zhang et al

[2] Bish

[3] Elanain

[4]  Alexander, & Ruderman .

[5]  Greenberg.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  3. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  4. سنجش ارتباط بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  5. سنجش ارتباط بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد