تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

 آزمون وضعیت موجود مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری(آزمون فرضیه اول پژوهش)

در این بخش به آزمون وضعیت مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان پرداخته می گردد. این زیر بخش به فرضیه کلی زیر پاسخ می دهد.

فرضیه: اندازه وجود ابعاد مختلف اثربخشی آموزش (بعد بهره وری ، بعد بهبود عملکرد، بعد انطباق با نیازهای سازمانی، بعد مدیریت منابع انسانی و بعد کارایی سازمان) و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر حد متوسط مقیاس در نظر گرفته شده برای آن بُعد می باشد.

این فرضیه کلی به 4 زیرفرضیه به تفکیک مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنانتقسیم شده می باشد. در این زیر بخش مطالعه خواهیم نمود که آیا شرایط هر کدام از مولفه های پنجگانه اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان از نظر کل نمونه پژوهش (کارکنان) آن شرکت ها مطلوب می باشد. یعنی آیا از نظر کارکنان، وضعیت هر کدام از مولفه ها بالاتر از حد متوسط مقیاس هست یا خیر؟. به تعبیری از نظر آماری می خواهیم مطالعه کنیم که آیا میانگین هر کدام از مولفه ها بالاتر از متوسط جواب ها  که در اینجا عدد 3 می باشد، می باشد یا خیر؟ (در پرسشنامه، طیف سنجش از 1 تا 5 بود که حد وسط آن 3 خواهد بود). بر این اساس، فرض آماری به صورت زیر می باشد:

فرض صفر:وضعیت مولفه مورد نظر درحد متوسط یا کمتر از آن می باشد.

فرض مقابل:وضعیت مولفه بالاتر از حد متوسط می باشد.

به تعبیری فرض Ho و H1 آماری به صورت زیر خواهند بود.

برای آزمون چنین فرضی از آزمون تی- تک نمونه ای (One-sample t-test) بهره گیری می گردد که میانگین یک نمونه آماری را با یک میانگین نظری یا به اصطلاح فرضی ( در اینجا مقدار 3) مورد مقایسه و آزمون قرار می دهد. در آزمون t تک نمونه ای ( و همه آزمون های آماری) اگر اندازه معنی داری کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می گردد و ادعای محقق( فرض مقابل) پذیرفته می گردد. یعنی به گونه کل :

اگر اندازه معنی داری کمتر از 05/0 باشد، وضعیت مولفه بطور واقعی بالاتر از حد متوسط می باشد.

 

قبل از نتیجه آزمون مقدار میانگین هر کدام از عوامل به همراه انحراف معیارهای آنها در جدول زیر (که قبلاً در بخش توصیفی نیز آمده بود) آمده می باشد. میانگین آورده شده در جدول زیر (میانگین نمونه برای هر کدام از مولفه ها) را میانگین تجربی گویند که مقدار 3 با آنها مقایسه و مورد آزمون قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد