مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

سبک رهبری

   2-8-مقدمه:

یکی از اساسی ترین مباحث ومسایل برای مدیران سازمان ها آن می باشد که بدانند با زیر دستان وهمکاران خود با چه الگویی رفتار کنند .به بیانی دیگر دغدغه مدیران آن می باشد که تشخیص دهند چه رفتاری با دیگران بهترین نتیجه را خواهد داد وبدین ترنیب هم جو سازمانی از تنش وتعارض آسیب نبیند وهم اینکه سازمان بتواند به بهترین وجه به  اهداف از پیش طراحی شده خویش نایل گردد.

امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی می باشد که انطباق پذیر باشند و با تغییرات سازگار شوند . در این بین تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به  عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. رهبری در طول تاریخ یکی از ارکان جوامع بشری بوده می باشد . وقتی رهبری به عنوان یک کا رکرد مدنظر قرار م ی گیرد جزء مهمی از مدیریت محسوب م ی گردد و حضور و موجودیت آن در گرو اعمال تعدادی مهارت می باشد که این مهارت ها را می توان به عنوان راه ها یا سبک های رهبری افراد در جهت رسیدن به اهداف خاص تلقی نمود فرا گرفتن دانش ومهارت های مدیریت ، دست کم از دو دیدگاه مهم می باشد : نخست آنکه جامعه های امروزی برای تامین فراورده ها وخدمات مورد نیاز خود به شکل بر جسته ای به موسسه ها ونهاد های تخصصی وابسته اند واین موسسه ها و نهاد ها بیشتر بر پایه تصمیم گیری های افرادی که مدیر خوانده می شوند هدایت می شوند . دوم :آنکه بسیاری از این افراد که عهده دار تأثیر ها و مسولیت های مدیریت هستد واز زمینه های گوناگون تخصصی پاداش عمومی بر خاسته اند از آزمایش های ویژه مدیریت برخوردار نیستند. (زمردیان ،1385،ص 56).

در این فصل به مطالعه ادبیات نظری پرداخته خواهد گردید . به این شکل که آغاز به تعریف مفهوم رهبری ، مبنای تئوریک ، سبک های رهبری ، ویژگی های سبک های تحول گرا ، مروده ای و عدم مداخله گر و… خواهیم پرداخت.

رهبری  به عنوان عامل ،توان یا نیروی بالفعل ویا بالقوه ای می باشد که مدیران ورهبران از طریق نفوذ و همراه با ایجاد اطمینان در پیروان خود برای تحقق اهداف وآرمان های مورد نظر ،اعم از سازمانی وگروهی از آن بهره گیری می کنند .سبک رهبری نیز به عنوان الگویی رفتاری می باشد که بیانگر صفات وخصوصیات رفتاری رهبران از آن دانسته می گردد .( بیگی نیا،1387،ص 1)

هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن می باشد به شیوه مدیر دیگر متفاوت باشد.به این نوع الگوهای رفتاری  پایدار که مدیران هنگام کار کردن با دیگران به کار می برند ،سبک رهبری می گویند.(جاسبی،1378)

در دنیای امروزه،تأثیر مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده می باشد که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری داشته باشند ،کوشش مستمر به اقدام می آید . در واقع ، اگر این تأثیر انجام نشود ، آنگاه کاری صورت نمیگیرد .در قالب وظیفه ، رهبر بایستی توان وتمایل فرد یا گروه را بسنجد وبا در نظر داشتن قدرت خود یکی از سبک های را در برخورد با آنها بر گزیند . (رضاییان ،1380)همچنین سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر ،جهان بینی وشخصیت رهبران می باشد.(ایران نژاد پاریزی،1371).

چنانچه سبک رهبری به گونه نامناسب انتخاب گردد از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد وسازمان می گردد واز سوی دیگر به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی ناشی شغل ویا فشار روانی در کارکنان اقدام می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد