تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

: آزمون وضعیت موجود مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری(آزمون فرضیه اول پژوهش)

در این بخش به آزمون وضعیت مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان پرداخته می گردد. این زیر بخش به فرضیه کلی زیر پاسخ می دهد.

فرضیه: اندازه وجود ابعاد مختلف اثربخشی آموزش (بعد بهره وری ، بعد بهبود عملکرد، بعد انطباق با نیازهای سازمانی، بعد مدیریت منابع انسانی و بعد کارایی سازمان) و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر حد متوسط مقیاس در نظر گرفته شده برای آن بُعد می باشد.

این فرضیه کلی به 4 زیرفرضیه به تفکیک مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنانتقسیم شده می باشد. در این زیر بخش مطالعه خواهیم نمود که آیا شرایط هر کدام از مولفه های پنجگانه اثربخشی آموزش و بهره وریدر کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان از نظر کل نمونه پژوهش (کارکنان) آن شرکت ها مطلوب می باشد. یعنی آیا از نظر کارکنان، وضعیت هر کدام از مولفه ها بالاتر از حد متوسط مقیاس هست یا خیر؟. به تعبیری از نظر آماری می خواهیم مطالعه کنیم که آیا میانگین هر کدام از مولفه ها بالاتر از متوسط جواب ها  که در اینجا عدد 3 می باشد، می باشد یا خیر؟ (در پرسشنامه، طیف سنجش از 1 تا 5 بود که حد وسط آن 3 خواهد بود). بر این اساس، فرض آماری به صورت زیر می باشد:

فرض صفر:وضعیت مولفه مورد نظر درحد متوسط یا کمتر از آن می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرض مقابل:وضعیت مولفه بالاتر از حد متوسط می باشد.

به تعبیری فرض Ho و H1 آماری به صورت زیر خواهند بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد