مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعریف مفهومی رفتار سازمانی :

به توجه ها و اعمال افراد در سازمان  رفتار سازمانی می گویند.( هرسی و بلانچارد ، 1989،ص15-14 ).

تعریف عملیاتی رفتار سازمانی:

در این پژوهش مقصود از رفتار سازمانی ، نحوه ی رفتار ، مسئولیت پذیری ، ارتباط با دیگران ، انعطاف پذیری مورد نظر بوده می باشد.

7- تعریف مفهومی کارایی[1] :

کارایی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان می باشد؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند.( طاهری ، شهنام ، 1378،ص9 )

تعریف عملیاتی کارایی :

در این پژوهش مقصود از کارایی ؛ تحلیل عوامل داخلی و خارجی، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، سازماندهی  بودجه بندی منابع درسی ، خلاقیت و نوآوری و بهینه بجای آوردن هر یک از موارد ذکر گردیده می باشد.

 

8- تعریف مفهومی مهارت :

روانشناسى به نام ای.آر.گاترى[2] در (۱۹۵۲) مهارت را به‌صورتى تعریف کرده می باشد که مشخصه‌هاى مهم آن را در بر مى‌گیرد. به گفته ی او مهارت قابلیتى می باشد که با اطمینان معیّن و صرف حداقل انرژى یا زمان کارى به نتیجه برسد.

تعریف عملیاتی مهارت:

در این پژوهش مقصود از مهارت ؛ بهره گیری از تکنو لوژی های جدید ، تهیه گزارشات تخصصی ،آشنایی با شیوه های مختلف ونوین تدریس در نظر گرفته شده می باشد.

9- آموزش[3] : آموزش در واقع فراگیری تجربه ای می باشد که به دنبال یک تغییر نسبتاّ پایدار در فرد ی هستند که می خواهد توانایی خودش را در جهت اجرای وظایف یک شغل بهبود بخشد. آموزش می تواند شامل تغییر در مهارت ها ، دانش، توجه ها یا رفتار اجتماعی فرد گردد. ( کاظمی ، 1380 ، ص 291).

1-  E.R. Guthrie

2-Training

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه