مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

رویکرد یادگیری: رویکردهای یادگیری، فعالیت ها ی ، ذهنی ای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به  کار می برند تا بتوانند به  گونه مؤثرتری در دریافت، سازمان دهی، یا به  خاطر آوردن اطلاعات از آ نها بهره گیری نمایند.(نجات وهمکاران ،1390، ص 23)

سبک رهبری:به ساختار نیاز اساسی رهبر بر میگردد در وضعیت های بین شخصی مختلف رفتاررا بر می انگیزد .در حقیقت ، سبک رهبری عبارت می باشد از خصوصیات شخصیتی می باشد؛یک نوع پایداری از رفتار رهبر را تبیین می دهد.(هوی ومیسکل،1382،ص541).

سبک رهبری تحولگر (تحول آفرین)سبکی از رهبری می باشد که رهبر بر باورها، ارزشها و اهداف پیروان نفوذ می ‌کند و به عنوان قهرمان شناخته شده و تأثیر فوق العاده ای بر پیروان خود بر جای میگذارد.

سبک رهبری تعاملگرا (مبادلهای) سبکی از رهبری می باشد که رهبر، پیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده بر میانگیزد

سبک رهبری عدم مداخله گر( بدون رهبری) رهبر دراین سبک رهبری، زیردستان را تشویق به فعالیت نمی کند و تلاشی ملموسی در جهت تشخیص نیازهای زیردستان انجام نمیدهد. در این سبک رهبری، رهبر ارتباط موثری با زیردستان نداشته و در صورتی که انحراف یا اشتباهی صورت گیرد خود را مبرا از آن مینماید .

1-6[1] -2 تعریف عملیاتی متغیرها

عملکرد شغلی توسط پرسشنامه  پاترسون1( 1991 )، که  دارای 15 گویه هست سنجیده خواهد گردید.

فرهنگ یادگیری سازمانی  توسط پرسشنامه مارسیک وواتکینز[2] (2003)که دارای 12 گویه هسست سنجیده خواهد گردید.

روش یادگیری توسط پرسشنامه  ALWQ [3]  (Kirby,    2003 )  که دارای 29 گویه هست سنجیده خواهد گردید.

سبک رهبری توسط پرسشنامه  باس وآولیور[4](2004 ) که دارا  45 گویه هست سنجیده خواهد گردید.

تحول گرا (20 گویه)،مولفه مراوده ای(12 گویه )و مولفه آزاد گذار(4 گویه )و9گویه جهت اندازه گیری نتایج وپیامدهای رهبری اثربخش.

[1] Paterson

[2] Marsyk &Vvatkynz

[3] Approaches to Learning at Work Questionnaire

[4] Bass &Vavlyvr

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه تأثیر نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

1 – مطالعه تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

3 – مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

4 – مطالعه تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

5 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

6 –  مطالعه تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

7 – مطالعه تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

8 – مطالعه تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در ارتباط بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

9 – مطالعه تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد