مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

مقدمه

کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه از مسائل اساسی در رشد و توسعه­ی تعهد کارکنان تبدیل گشته می باشد (آریف ایلیاس[1]،2013). در گذشته زندگی یک فرد تقریبا ترکیبی از بقاء خود و جامعه اش بود و هر کس با شغل خودش شناخته می گردید اما در دوران جدید ، بسیاری از مردم فرصت کردند به زندگی شخصی خود ، جدا از کارشان فکر کنند و با تداوم تخصصی شدن کارها و افزایش روز افزون بازدهی ، زندگی کاری فرد از زندگی شخصی وی جدا شده می باشد. کیفیت زندگی کاری یکی از مسائل مهم در زندگی افراد محسوب میشود(فریکلوف[2]،2012). اگر فردی واقعا احساس کند که کیفیت زندگی کاریش بهبود یافته می باشد، اعم از اینکه نتیجه عملکرد خودش باشد و یا سیاست های تیم گرایی که از طرف سازمان در جهت افزایش بهره وری اتخاذ می گردد موجب انگیزه بیشتر برای کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی کاری بهتر می گردد ( آنیکا[3] ، 2007). در همین راستا بارزترین مشخصه های کیفیت زندگی کاری پدیدار شدن و توسعه گروههای کاری خود گردان می باشد. کیفیت زندگی با کیفیت عالی از طریق در نظر داشتن فلسفه روابط بین افراد به دست می آید و عبارت می باشد از به کار گیری کوشش هایی در بهره گیری از زندگی کاری با کیفیت که خود کوشش های منظم از سوی سازمانی می باشد که به کارکنان فرصت های بزرگ تری برای اثر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در تاثیر کلی سازمان می دهد (شعبانی بهار ،1391).

مردم به گونه ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده اند و در این راستا برای بهبود شرایط زیست خود ، بشر کوشش می نمود تا از استعدادها و توانمندیهای خود حداکثر بهره برداری را بنماید. اما همواره مسأله اصلی این بود که یک زندگی مطلوب و با کیفیت چگونه زندگی می باشد؟

در مراحل آغازین مطالعات تجربی مربوط به کیفیت زندگی کاری ، مطالعات بصورت تقلیل گرایانه و یک بعدی صورت می گرفت. به عنوان مثال ، به سال 1985 در شمال غرب انگلستان تحقیقاتی به نام مطالعه کیفیت زندگی انجام گردید که طی آن مفهوم کیفیت زندگی کاری محدود به بیماریهای روانی مزمن در نظر گرفته گردید(دونالد[4]،2013). در مطالعاتی که بدین سبک در زمینه کیفیت زندگی کاری صورت می گرفت ، آن را به عنوان نقطه ای محوری جهت ارزشیابی بهداشت روانی تلقی می کردند. در طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت زندگی کاری از مفهوم روانشناختی صرف به یک مفهوم چند بعدی مبدل شده می باشد(فیتزلا[5] و همکاران،2012). این برداشت چند بعدی از مفهوم کیفیت زندگی  کاری در سنجش و ارزیابی کارآیی سیاستهای رفاه اجتماعی تأثیر عمده ای را اعمال می کند. آن چیز که که امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد ، اتخاذ دیدگاهی از کیفیت زندگی می باشد که بتواند ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و زیستی را پوشش دهد. بطوریکه هدف اصلی آن ، بیشتر مطالعه چند بعدی بشر می باشد. کیفیت زندگی کاری میان کارکنان مهم می باشد زیرا شامل مشارکت فعال در بسیاری از برنامه­هایی می­گردد که سازمان­ها فراهم دیده­اند. علاوه بر آن، داشتن کیفیت زندگی کاری منجر به بهزیستی بهتر کارمندان و جامعه خواهد گردید(محمود نور و علی عبدالله[6]،2012).

لذا دربخش، به مباحث مربوط به تئوریهای کیفیت زندگی کاری ،شاخص های آن ،ابعادوزمینه های مطالعاتی

مرتبط پرداخته شده می باشد .

[1] Arif, S., Ilyas

[2] Fairclough

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Annika

[4] Donald

[5] FritzellIa

[6] Muhamad Noor & Adli Abdullah

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  3. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  4. سنجش ارتباط بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
  5. سنجش ارتباط بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد