عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 نیاز سنجی آموزشی:

آموزش در هر سازمانی بر حسب داده های نیازسنجی انجام می شود .

نیاز آموزشی عبارت می باشد از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت یا رفتار بایستی به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری ، انجام داده و در صورت امکان زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد . ( ابطحی ، 1368 ، صص 23 و 24 )

نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می گردد که از طریق آموزش قابل رفع می باشد.این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی، مهارتی و توجه مطرح می گردد.اغلب صاحب نظران نیاز آموزشی کارکنان را به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملکردو سایر الزامات شغلی کارکنان تعریف کرده اند . پاره ای نیز آن را به مفهوم نقصان تعریف کرده اند.بر اساس این تعاریف، شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان،کاستی یا زمینه های گسترش دانش، مهارت و توجه های مرتبط با عملکرد رضایت بخش شغلی می باشد. ( سلیمان پور ، 1381 ، ص 94 )

در برنامه ریزی آموزش کارکنان،تعیین نیاز آموزشی، بعد از شناخت دقیق سازمان با در نظر داشتن واحدها و نمودار سازمانی و همچنین شناخت سازمان از نظر نیروی انسانی،از طریق تجزیه وتحلیل شغل می باشد. یکی از فعالیت های فنی در برنامه ریزی تجزیه شغل به اجزا و مراحل تشکیل دهنده آن و تحلیل چگونگی انجام کار در هر یک از مراحل می باشد. هدف از تجزیه وتحلیل شغل ، شناسایی رفتار موجود ، شناسایی رفتار مطلوب و مطالعه تفاوت ها و تشابهات به طوری که به نیازهای فعلی برسیم. مقصود از تجزیه و تحلیل شغل، شناسایی دقیق نیازهای فعلی می باشد و در این راستا « نیاز » عبارت می باشد از حد فاصل بین وضع موجود تا وضع مطلوب .و محقق لازم می باشد از فنون مختلف نیاز شناسی در این فعالیت کارشناسانه بهره گیری کند. در تعیین نیازها،از نظریه ها و تجارب متخصصان نیز بهره گیری می گردد و نیازها با در نظر داشتن اهمیت و فوریت آنها اولویت بندی می شوند و در مرحله بعد ، اهداف برنامه با در نظر داشتن نیازهای اولویت بندی شده ، تنظیم می گردد به گونه ای که قابل فهم ، تجزیه شده ، روشن و قابل وصول و طبقه بندی شده باشد.اولین قدم برای آماده کردن برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی عبارت می باشد از تعیین نیازهای آموزشی کارکنانی که بایستی در برنامه آموزشی شرکت کنند .

 

2-1-14- تعیین اهداف: 

هدف ها اکثراَ از طریق نیاز سنجی آموزشی به دست می آیند. معمولاَ انتظار می رود که نتیجه و ماحصل فرآیند نیاز سنجی آموزشی ، مجموعه ای از مهارت ها و دانش ها و توجه های جدید باشد که کارکنان برای مسئولیت های حرفه ای خود بدانها نیاز دارند. پس می توان گفت که مقصود اصلی از مطالعات نیازسنجی، دستیابی به هدف های دقیق و واقعی در فرآیند برنامه ریزی آموزش کارکنان می باشد .

هدف ها از اهمیت و تأثیر محوری در برنامه ریزی آموزش کارکنان برخوردارند. مهمترین دلایلی که ضرورت تدوین اهداف آموزشی در برنامه ریزی آموزش کارکنان را توجیه می کنند ، عبارتند از :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد