تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

 شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می گردد، اندازه معنی داری آزمون هر پنج مولفه از مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان  کمتر از 05/0 می باشد ( عدد 000/0 یعنی رقم چهارم اعشار گرد شده و به اصطلاح تا سه رقم اعشار صفر می باشد). پس برای هر شش مولفه فرض صفر رد می گردد و پس به گونه واقعی (و غیر تصادفی) میانگین وضعیت مولفه بهره وری کارکنان  و همه مولفه های اثربخشی آموزش در جامعه مورد مطالعه بالاتر از 3 ( بالاتر از حد متوسط) می باشد. بر اساس نتایج فوق پاسخ به فرضیه های فرعی از فرضیه کلی فوق، به تبیین زیر اختصار می شوند:

فرضیه «اندازه وجود مولفه بهبود عملکرد در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) درصد تایید می گردد.

فرضیه «اندازه وجود مولفه نیازهای سازمان در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می گردد.

فرضیه «اندازه وجود مولفه مدیریت منابع انسانی در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد»، در سطح اطمینان 95 درصد ( و حتی 99 درصد) تایید می گردد.

فرضیه «اندازه وجود مولفه کارایی سازمان در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد»، در سطح اطمینان 95 درصد  ( و حتی 99 درصد) تایید می گردد.

 4-2-2: مطالعه روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان  : (آزمون فرضیه اول تاپنجم پژوهش)

در این بخش به آزمون فرضیه های (1) تا (4) پژوهش پرداخته شده می باشد. این فرضیه ها عبارت بودند از:

فرضیه(1) بهبود عملکرد کارکنان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان ارتباط مثبت معناداری دارد.

فرضیه(2) انطباق با نیازهای سازمانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان ارتباط مثبت معناداری دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد