عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

مقدمه

سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره وری و توسعه ی انسانی، اجتماعی و اقتصادی جوامع از مزایای فناوری اطلاعات به شمار می آیند. ظهور کاربردهای جدید و گسترده نشات گرفته از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، بر شیوه ی زندگی، فرهنگ و رفتار مردم تأثیر گذاشته و مفهوم جدیدی به نام جامعه ی اطلاعاتی را شکل داده می باشد. تفاوت اندازه بهره مندی از این فناوری و نیز سطح دانش و مهارت مردم، هر لحظه بر فاصله ی جوامع شهری و روستایی افزوده و شکاف دیجیتالی بین آنها را بزرگتر می سازد.

طرح هایی همچون ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی می تواند با کاهش شکاف دیجیتالی، مسیر رسیدن به جامعه اطلاعاتی را برای کشور هموارتر نماید.  لذا توجه تام به توسعه ی زیر  ساخت ها به تنهایی مشکل گشا نبوده و ایجاد و بهره برداری مفید از این دفاتر با موانع و چالش های بسیاری مواجه می باشد.(همدانلو؛1388؛1)

پژوهش حاضر ضمن معرفی چالش های بعضی پروژه های مشابه در جهان و بهره گیری از چارچوب توسعه ی پویای UNDP به مطالعه موانع توسعه ی  دفاتر موضوع طرح ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی پرداخته و راهکارهایی برای موانع شناسایی شده ارایه نموده می باشد. با نظرسنجی از خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه میان دستاندرکاران طرح (کارشناسان و مجریان) در شرکت مخابرات ایران، شرکت پست ج.ا.ا. و پست بانک ایران و شرکت ها و ادارات کل تابعه ی آنها در سراسر کشور، نشان داده شده می باشد که کمبود محتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه ی  روستایی به عنوان مهمترین عامل و پس از آن ظرفیت نیروی انسانی، ضعف هماهنگی و انسجام راهبردی، ضعف زیرساخت ها، ریسک سرمایه گذاری و ضعف بنگاه های روستایی و در نهایت ضعف سیاست های موجود، موانع و روستایی در ایران هستند.

گسترش عدالت در کشور پهناوری مانند ایران نیازمند مجاهدت شبانه روزی می باشد تا این شعار به عرصه ی ظهور رسیده و تنها به شعار بسنده نگردد. اگر عدالت را بهره مندی همگان از فرصت های موجود کشور بدانیم شاید بتوان گفت به علت های بسیار زیادی یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به آن بهره گیری از علوم و فناوری روز  می باشد.  فناوری های متنوعی مانند ارتباطات و اطلاعات  تأثیر به سزایی در توسعه روستایی و تاثیرگذاری روستاها بر مجموعه کشور داشته می باشد. همان گونه که  گفته شده  با نگاهی دوسویه  به ماحصل اجرای موفقیت آمیز آن هم روستاییان و مردمان سخت کوش و کم ادعای روستا بهره مندمی  شوند و هم مجموعه کشور از ظرفیت های بسیار بالا و نهفته روستا مطلع و مستفیذمی شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد