تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین کامل روش (میدانی،کتابخانه‏ای) و ابزار(نظاره،پرسشنامه، مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره)

 

در این پژوهش آغاز بر اساس مطالعه پیشینه و مبانی نظری، مولفه های مورد نظر برای سنجش اثربخشی آموزش های سازمانی استخراج شده و بر اساس این مولفه ها و با در نظر گرفتن ابزارها و پرسشنامه هایی که در تحقیقات قبلی به مقصود سنجش این مولفه ها تدوین و اجرا شده می باشد، به طراحی و تدوین سوالات برای سنجش ابعاد مختلف اثربخشی |آموزش های سازمانی و همچنین سنجش اندازه سایر مولفه های مداخله گر  که در مدل مفهومی تحت عنوان مولفه های میانی آمده اند، خواهیم پرداخت. پس از طراحی اولیه ابزار پژوهش، به مقصود هنجاریابی این پرسشنامه محقق ساخته، روایی و پایایی آن محاسبه و پس از استانداردسازی ابزار، آن را در جامعه هدف اجرا می کنیم. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و پهنانگر انجام می گردد ، به این ترتیب که آغاز با یک پژوهش مقدماتی بر روی تعدادی از کارکنان شهرکهای صنعتی خوزستان فضای فکری جامعه آماری و موضوع مورد مطالعه آشنا شده و سپس با بهره گیری از روش پهنانگر که قابلیت تعمیم نتایج را به جامعه آماری دارد، به مطالعه و مطالعه کل نمونه منتخب خواهیم پرداخت .

 

 

3-3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام کارکنان شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان که در سال 1392 در این شرکت ها مشغول به کار خواهند بود، می باشد. با در نظر داشتن وجود دو بخش مدیران و کارکنان و همچنین سایر بخش بندی ها مانند روزکار- نوبت کار و غیره در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، کوشش می گردد شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم (PPT) باشد. در این شیوه از همه زیرجمعیت های یک جامعه آماری متناسب با حجم آن زیرجمعیت،یک نمونه معرف انتخاب می گردد. همچنین در این پژوهش برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه متناهی بهره گیری خواهد گردید که در آن خطای نسبی 01/0 در نظر گرفته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه